દોરડાકુદ

જમ્પિંગ રોપ / સ્કિપિંગ રોપ

જમ્પિંગ દોરડા માટે પ્લાસ્ટિક કોટેડ સ્ટીલ વાયર દોરડું, ગ્રાહકની જરૂરિયાતો અનુસાર રંગ કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.

સામાન્ય સ્પષ્ટીકરણો:

(1) 7*7 સ્પષ્ટીકરણો, સ્ટીલ વાયર દોરડાનો વ્યાસ 1.5mm, કુલ વ્યાસ 4.5mm.

(2) 7*7 સ્પષ્ટીકરણો, સ્ટીલ વાયર દોરડાનો વ્યાસ 1.5mm, કુલ વ્યાસ 4.7mm.

(3) 7*7 સ્પષ્ટીકરણો, સ્ટીલ વાયર દોરડાનો વ્યાસ 1.5mm, કુલ વ્યાસ 2.5mm.

(4) 1*19 સ્પષ્ટીકરણો, સ્ટીલ વાયર દોરડાનો વ્યાસ 1.2mm, કુલ વ્યાસ 4.5mm.

用途 (2)